Phạm Thị Ngọc Thư Inventory Published: 2/17/21 Hits: 1,992

Trong Odoo, Kho hàng là tòa nhà/địa điểm thực tế chứa các mặt hàng được lưu kho. Bạn có thể thiết lập nhiều kho hàng và tạo các dịch chuyển giữa các kho.

Địa điểm là một không gian cụ thể được coi là một vị trí phụ của nhà kho của bạn, như một giá kệ, một tầng, một lối đi,... Do đó một địa điểm chỉ là một phần của một nhà kho và không thể liên kết một địa điểm với nhiều kho. Bạn có thể cấu hình nhiều địa điểm khác nhau mà bạn cần trong một nhà kho. 

Có ba loại địa điểm:

  • Địa điểm thực tế là các địa điểm nội bộ - một phần của kho hàng mà bạn sở hữu. Chúng có thể là khu vực xếp dỡ hàng hóa của nhà kho, kệ hàng hoặc một bộ phận,...
  • Địa điểm đối tác là không gian trong kho của khách hàng hoặc nhà cung cấp. Chúng hoạt động tương tự như Địa điểm thực tế, tuy nhiên có sự khác biệt duy nhất là vị trí không tồn tại, những trong đó sản phẩm có thể được đặt khi chúng chưa ở trong kho thực tế. Chúng rất hữu ích khi bạn muốn đưa các sản phẩm bị thất lạc ra khỏi kho của mình (giả sử, trong trường hợp thất thoát hàng tồn kho) hoặc khi bạn muốn tính đến các sản phẩm đang được chuyển đến kho của bạn (Mua sắm).
  • Các địa điểm ảo là nơi không tồn tại, nhưng sản phẩm được ghi nhận tại đó khi đó không phải là 1 địa điểm vật lý đã có. Chúng rất hữu ích khi bạn muốn đưa các sản phẩm bị thất lạc ra khỏi kho của mình (trong trường hợp Mất hàng tồn kho) hoặc khi bạn muốn tính đến các sản phẩm đang được chuyển đến kho của bạn (Cung ứng).

Trong Odoo, các địa điểm được xây dựng theo thứ bậc. Bạn có thể cấu trúc cá địa điểm dưới sơ đồ cây, phụ thuộc vào mối quan hệ cha - con. Điều này cung cấp cho bạn các cấp độ phân tích chi tiết hơn về hoạt động của kho hàng và việc tổ chức các kho hàng của bạn.