Phạm Thị Ngọc Thư Inventory Published: 2/6/21 Hits: 2,651

Trong một số trường hợp, việc xử lý sản phẩm theo các đơn vị đo lường khác nhau là cần thiết. Ví dụ: Nếu bạn mua một sản phẩm ở một quốc gia áp dụng hệ thống mét và bán ở quốc gia sử dụng hệ thống đo lường Anh, bạn sẽ cần chuyển đơn vị sản phẩm. Một trường hợp phổ biến khác là bạn mua một kiện hàng lớn từ nhà nhà cung cấp và bán lẻ cho khách hàng.

Bạn có thể thiết lập trong Odoo để làm được điều đó với các đơn vị đo lường khác nhau trên một sản phẩm. 

Cấu hình

Đi tới ứng dụng Kho vận  Cấu hình  Thiết lập trong trường Sản phẩm, kích hoạt tính năng Đơn vị tính và nhấn Lưu.

media/uom_01.png

Tạo một đơn vị đo lường mới

Để tạo một đơn vị đo lường mới, bạn đi tới ứng dụng Kho vận  Cấu hình  Đơn vị tính và nhấn "Tạo". Như ví dụ dưới đây, chúng tôi sẽ tạo một thùng 10 hộp cho sản phẩm Sữa tươi.

media/uom_02.png

Nhóm đơn vị rất quan trọng đối với việc chuyển đổi đơn vị, bạn có thể chuyển đổi một sản phẩm từ đơn vị này sang đơn vị khác chỉ khi các đơn vị đó cùng thuộc một nhóm đơn vị. Thùng 10 hộp (đơn vị) lớn hơn 10 lần so với đơn vị tính gốc của nhóm này, ở đây là "đơn vị".

media/uom_03.png

Chỉ định đơn vị đo lường trên sản phẩm

Bạn đi tới ứng dụng Kho vận  Dữ liệu gốc  Sản phẩm, để mở form sản phẩm mà bạn muốn chuyển đổi đơn vị khác nhau trong hoạt động bán hàng/mua hàng vầ nhấn "sửa".

Trong tab Thông tin tổng quát, bạn có thể chọn Đơn vị đo lường mà sản phẩm sẽ được bán, đây cũng là đơn vị mà chuyển giao nội bộ sẽ diễn ra. Bạn chọn Đơn vị đo lường Mua hàng, là đơn vị mà bạn mua sản phẩm.

media/uom_04.png

Chuyển từ đơn vị này sang đơn vị khác

Mua bằng đơn vị tính mua hàng

Đi tới ứng dụng Mua hàng, tạo một yêu cầu báo giá mới với sản phẩm có đơn vị tính và đơn vị tính mua hàng khác nhau và xác nhận đơn mua.

media/uom_05.png

Trên đơn mua hàng được tự động tạo ra, đơn vị được sử dụng là "Thùng 10 hộp", đó chính là đơn vị tính mua hàng. Tất nhiên bạn có thể sửa thủ công nếu cần thiết. Hệ thống tự động tạo ra phiếu nhận hàng liên kết với đơn mua này, khi kích vào "Nhận hàng" bạn có thể thấy 1 thùng 10 hộp đã được quy đổi thành 10 đơn vị.

media/uom_06.png

Tái cung ứng

Khi thực hiện tái cung ứng bằng cách nhấn vào nút Tái cung ứng trên mẫu sản phẩm, bạn có thể sử dụng một đơn vị đo lường khác.

media/uom_07.png

media/uom_08.png

Bán bằng đơn vị lớn hơn đơn vị tính gốc

Bạn có thể chọn đơn vị tính trên đơn bán hàng và quyết định bán sản phẩm "sữa tươi" bằng đơn vị tá. Khi lựa chọn như vậy, giá bán sẽ được tự động tính toán từ đơn vị tính gốc của nhóm đơn vị được chọn.

media/uom_09.png

Trong đơn giao hàng, đơn vị được sử dụng trong đơn bán hàng được chuyển đổi thành đơn vị được sử dụng để quản lý kho hàng, trong ví dụ của chúng tôi, được sử dụng là "Đơn vị".

media/uom_10.png