David Tran Purchase Published: 12/16/20 Hits: 1,961

Nếu không lưu kho sản phẩm của mình, có thể bạn sẽ cần kích hoạt các đơn đặt hàng cho mỗi đơn bán hàng mà bạn thực hiện.

Là một giải pháp tích hợp đầy đủ, Odoo/ERPOnline cho bạn thực hiện điều đó dễ dàng chỉ trong một bước.

Cấu hình sản phẩm

Mở giao diện sản phẩm và dưới thanh chuyển hướng kho vận, tích tuyến Mua và Tái cung ứng theo đơn (MTO).


Đừng quên cũng thiết lập một nhà cung cấp dưới thanh chuyển hướng Mua hàng.

Ghi chú: Ứng dụng Kho vận, Bán hàng, Mua hàng phải được cài trong Odoo/ERPOnline để thực hiện các tính năng này.

Tạo một đơn bán sử dụng tuyến Mua & MTO

Tạo mới một đơn bán với sản phẩm của bạn. Khi bạn xác nhận đơn hàng, một đơn giao hàng được tạo với trạng thái Chờ hoạt động khác.

Một báo giá mới sẽ tự động được tạo trong ứng dụng Mua hàng.

Lưu ý: Bạn có thể thấy đơn bán mà báo giá này được tạo nhờ trường Dữ liệu nguồn trên báo giá.


Khi bạn xác nhận báo giá thành đơn mua, một phiếu nhận hàng tự động được tạo và có thể truy cập trực tiếp từ đơn mua bằng cách click vào nút Nhận hàng.


Khi bạn xác nhận đơn nhận các hàng, quay lại phiếu giao hàng, bạn sẽ thấy hàng hóa bây giờ là sẵn sàng để giao hàng.