Tạo Ticket cho nhóm Marketplace

Kênh hỗ trợ các Nhà cung cấp (NCC) trên Marketplace và Khách hàng mua các Mô-đun/Ứng dụng được phát triển bởi các NCC.
Create new ticket