QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE ERPONLINE.VN

        Điều 1: Định nghĩa và các quy định chung

        Hầu hết dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập được cung cấp trực tiếp bởi người dùng khi họ đăng ký và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu khác được thu thập bằng cách ghi lại bởi các tương tác với các dịch vụ chúng tôi cung cấp.

        1. Truy cập, tra cứu, sử dụng website erponline.vn có địa chỉ Internet tại: https://www.erponline.vn sau đây gọi tắt là "erponline.vn") và các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp trên website này (sau đây gọi tắt là "Các Sản phẩm") đồng nghĩa với việc bạn hoàn toàn đồng ý với các điều khoản và điệu kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với một hay nhiều điều khoản, điều kiện này, bạn hãy ngừng truy cập, tra cứu và sử dụng erponline.vn và Các Sản phẩm.

        2. Pháp nhân chủ quản của erponline.vn và Các Sản phẩm (sau đây gọi là "Pháp nhân chủ quản") là Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo.

        3. Tất cả các loại văn bản, nội dung, hình ảnh, đồ họa, video và các loại nội dung khác sau đây được gọi tắt là "Nội dung".

        4. Cá nhân hoặc pháp nhân tạo ra Nội dung và đăng tải trên erponline.vn sau đây gọi tắt là "Tác giả tác quyền".

        5. Bản Quy định & Điều khoản Sử dụng website erponline.vn này sau đây gọi tắt là "Điều khoản Sử dụng".

        Điều 2: Bản Quyền và Quyền Sở hữu trí tuệ

        1. Pháp nhân chủ quản tuyên bố có quyền bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ đối với mọi nội dung được đăng tải trên erponline.vn, trừ trường hợp nội dung đó đã được đăng ký bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ trước khi đăng lên erponline.vn.
        2. Mọi Nội dung được đăng tải trên erponline.vn được bảo hộ bởi Luật Sở hữu Trí tuệ hiện hành của Việt Nam và không được sao chép, sản xuất lại, đăng tải lại dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự cho phép của Pháp nhân chủ quản, hoặc Tác giả tác quyền (trong trường hợp tác giả tác quyền khác với Pháp nhân chủ quản).

        Điều 3: Đăng tải nội dung lên viindoo.com

        1. Trong một số khu vực của erponline.vn (Ví dụ: khu vực Hỏi & Đáp), bạn có thể được đăng tự do các nội dung mà bạn mong muốn (Ví dụ: đặt câu hỏi, tham gia thảo luận, gửi câu trả lời, hướng dẫn người khác triển khai ERP, v.v.).
        2. Tuy nhiên, bạn đồng ý rằng bạn chỉ đăng tải lên ERPOnline những nội dung:
         • hợp pháp;
         • KHÔNG phải nội dung giải trí;
         • KHÔNG vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam;
         • KHÔNG vu khống các cá nhân và pháp nhân khác;
         • KHÔNG quảng cáo cho sản phẩm, dịch vụ không phải là sản phẩm, dịch vụ của Pháp nhân chủ quản.
        3. Bạn đồng ý rằng, trong mọi tình huống, trong mọi hoàn cảnh, bạn là người hoàn toàn chịu trách nhiệm trước những nội dung mà bạn đăng tải lên erponline.vn.

        Điều 4: Quyền đơn phương từ chối

        Bạn đồng ý rằng Pháp nhân chủ quản, không cần báo trước cho bạn, có quyền đơn phương từ chối cung cấp Các Sản phẩm cũng như xóa tài khoản của bạn trong trường hợp bạn vi phạm một hay nhiều điều khoản được nêu trong bản Điều khoản Sử dụng này.

        _______________________

        Website được sở hữu và vận hành bởi Viindoo./.

        Ngày sửa đổi gần nhất: 01/10/2020