Người Phụ trách Hanna Nguyen
Cập nhật lần cuối 17/07/2024
Thời gian Hoàn thành 11 giờ 29 phút
Thành viên 4
 • Tài liệu
  • So sánh thay đổi nội dung giữa IFRS vs VAS
  • Báo cáo tài chính theo IFRS
  • Tổng hợp nội dung các Chuẩn mực IFRS
 • Video
  • Buổi 1: So sánh IFRS và VAS - Tổng quan sự khác biệt
  • Buổi 2: So sánh IFRS và VAS: Conceptual Framework, VAS 01, HTK, TSCĐ, BĐSĐT, Thuê TS
  • Buổi 3: So sánh IFRS và VAS: Thuê tài sản, Đầu tư LDLK, Doanh thu HĐKH
  • Buổi 4: So sánh IFRS và VAS: Chi phí đi vay, kế toán hợp nhất
  • Buổi 5: So sánh IFRS và VAS: Kế toán hợp nhất (Tiếp theo)
  • Buổi 6: So sánh IFRS và VAS: Kế toán hợp nhất (Tiếp theo)
  • Bài test w1, w2