Giá nhập kho

Quản lý giá nhập kho

Module này cho phép bạn dễ dàng thêm các chi phí vận chuyển và chia giá khi bạn tiến hành dịch chuyển kho trong các đơn hàng để đưa vào hệ thống kế toán tính giá trị hàng tồn kho của bạn.