Phần hê chấm công

Ghi chép và Xác nhận các bảng chấm công (timesheet) & Có/Vắng một cách dễ dàng.

Phân hệ này cung cấp một giao diện cho phép bạn không những quản lý được sự Có/Vắng (Vào/Ra) mà còn còn quản lý cả các bảng chấm công theo kỳ. Hạng mục chấm công được tạo hàng ngày bởi mỗi nhân viên.

Cuối một kỳ chấm công (Timesheet Period - được định nghĩa trước), các nhân viên xác nhận bảng chấm công của họ và quản lý phải phê duyệt các bảng chấm công này. Các chu kỳ chấm công được định nghĩa trong Form thông tin công ty và bạn có thể thiết lập chúng chạy hàng tháng hay hàng tuần.

Một tiến trình hoàn chỉnh cho việc xác nhận Bảng chấm công như sau:

  • Bản thảo chấm công (nội dung các mục chấm công được tạo hàng ngày bởi nhân viên)
  • Nhân viên xác nhận bản chấm công vào cuối mỗi kỳ chấm công, hệ thống sẽ chuyển cho Quản lý để chờ duyệt
  • Quản lý Thẩm định và duyệt​

Việc thẩm định có thể được cấu hình ở phần Thiết lập Công ty:

  • Cầu hình kỳ thẩm định (hàng ngày hoặc hàng tuần hoặc hàng tháng)
  • Khác biệt tối đa cho phép giữa bảng chấm công và hệ thống kiểm soát Vào/Ra