Chia sẻ tài liệu

Module này thêm các công cụ chia sẻ cơ sở dữ liệu chung trong hệ thống ERPOnline / Odoo hiện tại của bạn.

Cụ thể là thêm một nút 'chia sẻ' sẵn sàng trong các Web, người dùng có thể chia sẻ bất kỳ loại dữ liệu nào với đồng nghiệp, khách hàng, bạn bè.

Hệ thống sẽ làm việc bằng cách tạo ra người sử dụng mới và các nhóm, và bằng cách kết hợp các quyền và quy tắc truy cập thích hợp để đảm bảo rằng người dùng chia sẻ chỉ có quyền truy cập vào các dữ liệu đã được chia sẻ với họ.

Điều này là cực kỳ hữu ích cho công việc cộng tác, chia sẻ kiến thức, đồng bộ hóa với các công ty khác.