Sales Analytic Distribution

Mô-đun cơ sở để quản lý số liệu phân phối và đơn đặt hàng bán hàng.

Sử dụng module này, bạn sẽ có thể liên kết các tài khoản quản trị tới đơn hàng bán.