Quản lý sửa chữa

Mục đích là để có một module hoàn chỉnh nhằm quản lý tất cả các sản phẩm sửa chữa.

Các nội dung sau đây có trong module này:

  • Thêm / loại bỏ các sản phẩm trong danh mục sửa chữa
  • Tác động tới hàng tồn kho
  • Hoá đơn (sản phẩm và / hoặc dịch vụ)
  • Bảo hành
  • Báo cáo báo giá sửa chữa
  • Ghi chú cho các kỹ thuật viên và cho khách hàng cuối cùng