Ngày hết hạn của sản phẩm

Theo dõi ngày khác nhau của hàng hoá và lô hàng hoá.

Theo dõi các ngày sau đây:

  • Ngày kết thúc vòng đời sản phẩm
  • Ngày hạn dùng tốt nhất
  • Ngày dịch chuyển
  • Ngày cảnh báo

Thực hiện các chiến lược loại bỏ vào ngày đầu tiên hết hạn (FEFO) được sử dụng rộng rãi, ví dụ, trong ngành công nghiệp thực phẩm.