Đấu thầu

Đây là module sử dụng để đấu thầu khi lựa chọn các đơn đặt hàng mua sắm

Module mua sắm này chỉ phụ thuộc vào các module sản phẩm và không thể hoạt động đơn lẻ. Đấu thầu thể hiện nhu cầu cần được giải quyết bằng một quy tắc mua sắm. Khi yêu cầu mua sắm được tạo ra, được xác nhận. Khi một quy tắc được tìm thấy, nó sẽ được đưa vào trạng thái hoạt động. Sau đó, nó sẽ kiểm tra xem cần phải làm những gì để các quy tắc được thực hiện. Sau đó, nó sẽ chuyển về trặng thái thực hiện. Một yêu cầu mua sắm cũng có thể chuyển về trường hợp ngoại lệ, ví dụ như khi nó không thể theo một quy tắc nào và bị hủy bỏ.

Cơ chế này sẽ kéo thêm một số module. Các nguyên tắc mua sắm của kho hàng sẽ tạo ra một dịch chuyển kho và việc mua sắm sẽ được hoàn thành khi dịch chuyển đó được thực hiện. Các nguyên tắc mua sắm của chức năng dịch vụ bán hàng sẽ tạo ra một tác vụ. Bộ phận mua sắm hoặc săn xuất (MRP) sẽ tạo ra một lệnh mua hoặc lệnh sản xuất.

Trình tự (Scheduler) sẽ kiểm tra nếu có thể chỉ định một quy tắc để xác nhận việc mua sắm và nếu có yêu cầu mua sắm đang thực hiện.

Đấu thầu trong trường hợp ngoại lệ phải được kiểm tra thủ công và có thể chạy lại.