Hiển thị giảm giá bán

Module này cho phép bạn tính toán giảm giá trên các dòng đơn hàng bán và hóa đơn trên bảng giá của đối tác.

Để thực giện, một hộp kiểm tra mới có tên 'Hiển thị giảm giá' được thêm vào các form Bảng giá.

Ví dụ:

Đối với các sản phẩm PC1 và các đối tác "Asustek": đơn giá = 450, và giá tính theo bảng giá của Asustek là 225. Nếu hộp kiểm đánh dấu, chúng ta sẽ có trong đơn hàng: Đơn giá = 450, giảm giá = 50,00, giá Net = 225. Nếu hộp kiểm không được đánh dấu, chúng ta sẽ có trên đơn hàng và dòng hóa đơn: Đơn giá = 225, GIẢM = 0,00, giá Net = 225