Kế toán lương

Tích hợp hệ thống lương với phân hệ kế toán.

  • Quản lý chi phí nhân sự
  • Thanh toán lương
  • Quản lý các khoản đóng góp