Từ cơ hội đến báo giá

Module thêm một shortcut trên một hay nhiều trường hợp cơ hội của phân hệ CRM.

Shortcut này cho phép bạn tự động tạo một đơn ván hàng dựa trên trường hợp được chọn. Nếu trường hợp khác nhau đều mở (một danh sách), ứng dụng sẽ tạo một đơn hàng cho trường hợp đó. TRường hợp đó sẽ đóng và kiên kết tự động với các đơn hàng.

Chúng tôi khuyên bạn nên cài module này, nếu bạn cài đặt cả module bán hàng và CRM.