Phụ phẩm MRP

Module này cho phép bạn sản xuất một số sản phẩm phụ từ một đơn hàng sản xuất

Bạn có thể cấu hình các phụ phẩm trong định mức nguyên vật liệu.

Nếu không cài module này:

A + B + C -> D

Nếu cài module này:

A + B + C -> D + E