Lợi nhuận của sản phẩm

Thêm một menu báo cáo trong Sản phẩm để tính toán doanh số mua bán, lợi nhuận và các chỉ số cơ bản khác.

Báo cáo được mở với nhiều tùy chọn để giúp bạn thấy được dữ liệu bạn cần.