Hoạt động sản xuất

Module thêm trạng thái Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc trong dây chuyền hoạt động sản xuất (trong tab 'Hoạt động sản xuất').​

Trạng thái: dự thảo, đang chờ, đang thực hiện, huỷ bỏ khi kết thúc/xác nhận, huỷ bỏ lệnh sản xuất thiết lập các dòng trạng thái.

Tạo các danh mục:

Sản xuất > Sản xuất > Hoạt động sản xuất

Đó là một khung nhìn trên dòng 'Hoạt động sản xuất' trong Lệnh sản xuất.

Thêm các nút trong form Lệnh sản xuất thuộc tab hoạt động sản xuất:

  • Bắt đầu (thiết lập trạng thái đang chờ), thiết lập ngày bắt đầu
  • Bắt đầu (thiết lập trạng thái đang chờ), thiết lập ngày bắt đầu
  • Thiết lập dự thảo (thiết lập trạng thái dự thảo)
  • Huỷ bỏ ( thiết lập trạng thái huỷ bỏ)

Khi lệnh sản xuất ở trạng thái "sẵn sàng để sản xuất", When the manufacturing order becomes 'ready to produce', hoạt động phải trở thành đnag chờ. Kho lệnh sản xuất là đang thực hiện, tất cả hoạt động phải trở thành đang thực hiện.

Trường 'Giờ làm việc' là ngày chậm trễ (ngày dừng- ngày bắt đầu). Vì vậy, chúng ta có thể so sánh thời gian chậm trễ lý thuyết và thời gian chậm trễ thực.