Phân hệ Quản lý Nghỉ phép

Quản lý nghỉ và yêu cầu phân bổ

Ứng dụng này kiểm soát lịch nghỉ của công ty bạn. Nó cho phép nhân viên yêu cầu ngày nghỉ. Sau đó, người quản lý có thể xem xét các yêu cầu về ngày nghỉ và chấp thuận hoặc từ chối chúng. Bằng cách này, bạn có thể kiểm soát việc lập kế hoạch kỳ nghỉ tổng thể cho công ty hoặc bộ phận.

Bạn có thể cấu hình một số loại nghỉ phép (ốm đau, ngày lễ, ngày được trả lương, ...) và phân bổ nghỉ cho một nhân viên hoặc bộ phận một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng các yêu cầu phân bổ. Nhân viên cũng có thể yêu cầu thêm ngày nghỉ bằng cách thực hiện Phân bổ mới. Nó sẽ tăng tổng số ngày có sẵn cho loại nghỉ phép đó (nếu yêu cầu được chấp nhận).

Bạn có thể theo dõi nghỉ phép theo nhiều cách khác nhau bằng các báo cáo sau:

  • Tổng kết số ngày nghỉ phép
  • Số ngày nghỉ phép theo phòng ban
  • Phân tích số ngày nghỉ phép

Đồng bộ hóa với chương trình làm việc nội bộ (Cuộc họp của mô-đun CRM) cũng có thể tự động tạo cuộc họp khi yêu cầu nghỉ lễ được chấp nhận bằng cách thiết lập loại cuộc họp trong Loại nghỉ.