Phân hệ Tri thức

​Trình cài đặt ẩn dựa trên kiến thức.

Phân hệ Tri thức thực chất là một hệ thống quản lý tài liệu hoàn chỉnh (Documents Management System) cũng cấp cho toàn doanh nghiệp một cơ sở dữ liệu tài liệu đầy đủ. Có thể ứng dụng phân hệ này vào việc quản lý tài liệu tập trung, xây dựng các tài liệu nội bộ (hướng dẫn quy trình công việc, xây dựng ISO, hệ thống đào tạo nội bộ, văn bản nội bộ, v.v.).