Sắp xếp lịch đặt hàng mua sắm theo phương pháp Just In Time (Sản xuất tức thời)

Module này cho phép tính toán của các đơn đặt hàng mua sắm theo phương pháp Just In Time (Sản xuất tức thời)

Nếu bạn cài đặt mô-đun này, bạn sẽ không phải lên lịch và mua sắm thường xuyên nữa (nhưng bạn vẫn cần phải chạy lịch trình theo quy tắc lịch đặt hàng tối thiểu, hoặc ví dụ để cho nó chạy hàng ngày). Tất cả các đơn đặt hàng mua sắm sẽ được xử lý ngay lập tức, mà trong một số trường hợp có thể kéo theo những tác động hiệu quả nhỏ.

Nó cũng có thể làm tăng kích thước kho hàng của bạn bởi vì các sản phẩm đều được lưu kho trong thời gian sớm nhất có thể và phạm vi thời gian lên lịch không đưa vào phần kế toán nữa. Trong trường hợp đó, bạn không thể sử dụng thên ưu tiên nào khác để lựa chọn.