Sổ nhật ký bán hàng

Module sổ nhật ký bán hàng cho phép bạn phân loại phần bán hàng và giao nhận (danh mục hàng xuất kho) giữa các sổ nhật lý khác nhau.

Module này rất hữu ích với các công ty lớn với nhiều phòng ban, bộ phận.​

Bạn có thể sử dụng sổ nhật ký cho các mục đích khác nhau, một số ví dụ:

  • Tách doanh số bán hàng của các phòng ban, bộ phận khác nhau.
  • Sổ nhật ký của các hàng hoá giao bằng xe tài hoặc bằng UPS

Sổ nhật ký được thể hiện với các trạng thái khác nhau:

  • Dự thảo, mở, xoá, hoàn thành.

Các hoạt động đồng thời có thể được xử lý trên các sổ nhật kí khác nhau để xác định tất cả doanh số bán hàng cùng lúc, xác nhận hay tạo hoá đơn bán hàng.

Nó cũng hỗ trợ các phương thức xuất hoá đơn hàng loạt có thể được cấu hình bởi các đối tác vào các đơn bán hàng, ví dụ:

  • Hoá đơn hàng ngày.
  • Hoá đơn hàng tháng

Cung cấp một số thống kê dựa trên sổ nhật ký.