Phân hệ Tiền lương Tổng Quát (Generic Payroll system)​

Cốt lõi của hệ thống bảng lương của Odoo có thể dễ dàng mở rộng cho hệ thống bảng lương cụ thể của từng quốc gia. Một số phân hệ chính:

  • Chi tiết nhân viên
  • Hợp đồng nhân viên
  • Hợp đồng dựa trên hộ chiếu
  • Trợ cấp/Giảm trừ
  • Cho phép cấu hình lương cơ bản/tổng/thực thu
  • Phiếu lương nhân viên
  • Đăng ký tiền lương hàng tháng
  • Tích hợp với phân hệ quản lý ngày nghỉ phép