Hợp đồng lao động

Thêm tất cả các thông tin trên form Nhân viên để quản lý hợp đồng lao động.

  • Hợp đồng
  • Nơi sinh
  • Ngày khám bệnh định kỳ
  • Phương tiện của công ty.

Bạn có thể ký nhiều hợp đồng với một người lao động.