Drop Shipping

Quản lý các đơn hàng sử dụng hình thức Drop Shipping​

Module này thêm một loại giao hàng Drop Shipping (bỏ qua khâu vận chuyển) được cấu hình sẵn cũng như định tuyến của quuy trình mua sắm đó cho phép cấu hình sản phầm hay đơn hàng Drop Shipping.

Khi drop shipping được sử dụng, hàng hoá sẽ được chuyển trực tiếp từ nhà cung cấp đến khách hàng (giao hàng trực tiếp) mà không cần qua kho của nhà bán lẻ. Trong trường hợp này không cần thủ tục chuyển giao nội bộ nào thêm cả.