Thẩm định lần hai đơn hàng mua

Thẩm định lần hai đối với đơn mua hàng vượt quá số tiền tối thiểu

Module này sửa đổi quy trình mua hàng trong đơn hàng để xác nhận đơn hàng vượt quá giá trị tối thiểu được thiết lập trong phần cấu hình wizard. (VD: Đối với quy định của Công ty, đơn hàng có giá trị hơn 500 triệu đồng cẫn phải được phê chuẩn lần 2 trước khi xác nhận hợp đồng mua hàng)