Kế toán hợp đồng dịch vụ bán hàng

Module này sửa đổi tài khoản quản trị để hiển thị dữ liệu quan trọng trong quản lý dự án của các công ty dịch vụ.

Tạo menu để hiển thị các thông tin có liên quan đến từng người quản lý. Bạn cũng có thể xem các báo cáo quản trị tóm tắt của tài khoản theo người dùng cũng như theo tháng.