Quản lý khiếu nại

Quản lý khiếu nại của khách hàng

Ứng dụng này cho phép bạn theo dõi khiếu nại và yêu cầu của nhà cung cấp.

Ứng dụng được tích hợp đầy đủ với các email gateway vì vậy bán có thể tạo tự động các khiếu nại dựa trên các email gửi đến.