Quản lý ngân sách

Module này cho phép kế toán quản lý ngân sách một cách có hệ thống và chi tiết.

Một khi ngân sách được xác định ( trong kế toán/các ngân sách/ ngân sách), quản lý dự án có thể lập kế hoạch số tiền dự kiến cho mỗi tài khoản kế toán quản trị.

Kế toán có thể xem tổng số tiền dự kiến cho ngân sách của mỗi đơn hàng để đảm bảo tổng kế hoách không cao hay thấp hơn những số liệu dự kiến cho khoản ngân sahcs đó. Mỗi danh sách bản ghi có thể được chuyển đổi dễ dàng để xem dưới dạng đồ thị.

Ba báo cáo có sẵn:

  1. Đầu tiên là bản báo cáo có sẵn các khoản ngân sách, cung cấp hết các thông tin của các ngân sách, của tài khoản quản trị.
  2. Thứ hai là một bản báo cáo tóm tắt, chỉ cung cấp các thông tin với các khoản ngân sách được chọn, của tài khoản quản trị.
  3. Cuối cùng là có các báo cáo có sẵn từ các hoặc đồ kế quản quản trị. Cung cấp thông tin thuộc các tài khoản quản trị được chọn của ngân sách.