Tính năng mở rộng của Bank Statement để hỗ trợ ngân hàng điện tử

Module mở rộng các đối tượng account_bank_statement_line tiêu chuẩn để cải thiện hỗ trợ ngân hàng điện tử

Module này thêm:

  • Ngày giao dịch
  • Các khoản thanh toán hàng loạts
  • Truy xuất nguồn gốc của giao dịch với các dòng sổ phụ ngân hàng
  • Khung nhìn dòng sổ phụ ngân hàng
  • Báo cáo số dư tài khoản
  • Cải tiến hiệu suất phím nhập số của sổ phụ ngân hàng (thông qua 'ebanking_import')
  • name_search trên res.partner.bank cho phép tăng khả năng tìm kiếm tên ngân hàng và số tài khoản IBAN.