Phân hệ Quản lý Tài sản (Assets Management)

Quản lý tài sản kế toán tài chính.

Phân hệ này quản lý toàn bộ các loại tài sản (sở hữu bởi Doanh nghiệp, Tổ chức hay một cá nhân). Phân hệ cũng cho phép trích khấu hao theo nguyên tắc đặt trước đối với các loại Tài sản Cố định (TSCĐ). Việc trích khấu hao theo quy tắc định trước có thể được thực hiện định kỳ thủ công hoặc tự động bằng hệ thống ERP, tùy theo yêu cầu của Nhà Quản trị.​