Kế toán Anglo-Saxon

Module này cung cấp phương pháp kế toán Anglo-Saxon bằng cách thay đổi logic kế toán với việc giải quyết hàng tồn kho

Sự khác biệt giữa các kế toán Anglo-Saxon và Rhine (hay còn gọi là kế toán Continental) là thời điểm lấy giá vốn hàng bán để tính toán chi phí bán hàng. Kê toán Anglo-Saxons lấn giá vốn khi hoá đơn bán hàng được khời tạo, kế toán Continental sẽ tính giá vốn ngay khi hàng hoá được chuyển đi.

Module này sẽ thêm chức năng này bằng cách sử dụng một tài khoản tạm thời, để lưu trữ các giá trị của hàng hóa được vận chuyển và sẽ đặt đối ứng tài khoản tạm thời này khi hóa đơn được tạo ra để chuyển số tiền này vào tài khoản nợ hoặc có. Thứ hai, chênh lệch giá giữa giá mua thực tế và giá tiêu chuẩn của sản phẩm cố định được đặt trên một tài khoản riêng.