Kế toán quản trị

Module dùng cho việc xác định đối tượng của kế toán quản trị.

Trong ERPOnline/Odoo, kế toán quản trị được liên kết với kế toán tài chính, nhưng hành xử hoàn toàn độc lập. Vì vậy, bạn có thể nhập các hoạt động quản trị khác nhau mà không cần đối ứng như kế toán tài chính.