Phân hệ Sổ địa chỉ (Address Book)

Phân hệ này cung cấp một giao diện tổng quan giúp bạn quản lý toàn bộ các thông tin về đối tác (khách hàng, nhà cung cấp, v.v.) bằng cách tạo mới một menu ngay tại trang chủ khi bạn đăng nhập. Từ đó, giúp bạn theo dõi, theo vết các công việc liên quan đến các khách hàng và nhà cung cấp.