Tài khoản quản trị mặc định

Thiết lập giá trị mặc định cho các tài khoản kế toán quản trị.

Cho phép tựi động chọn các tài khoản quản trị dựa trên các tiêu chí:

  • Sản phẩm
  • Đối tác​
  • Người dùng
  • Công ty
  • Ngày