Phân hệ Theo dõi Phát sinh (Issues Tracker)

Phân hệ Theo dõi Phát sinh cung cấp khả năng quản lý và theo vết các vấn đề phát sinh, lỗi phát sinh trong suốt quá trình thực hiện dự án mà những người quản lý dự án có thể phải đối mặt, như lỗi vật liệu, phàn nàn từ khách hàng, v.v.

Ở cương vị người quản lý dự án, bạn có thể phân loại, phân cấp các phát sinh và nhanh chóng thực hiện các tác vụ hàng ngày của người quản lý như: kiểm tra nguyên nhân phát sinh, giao cho ai xử lý, v.v.

Phân hệ này bổ sung & mở rộng chức năng cho phân hệ Quản lý dự án.