Phân hệ Lịch biểu (Calendar)

Bản thân phân hệ Lịch biểu là một hệ thống lịch biểu hoàn chỉnh theo chuẩn mực quốc tế, được cung cấp đến toàn bộ nhân viên giúp nhân viên có thể quản lý lịch biểu cho các tác vụ hiện tại và tương lai của mình.

Sử dụng Lịch biểu, các nhân viên có thể tạo lịch cho các sự kiện có tính chất lặp đi lặp lại hay sự kiện một lần cũng như quản lý các cuộc gặp (nếu bạn đã cài đặt phân hệ Quản lý Quan hệ Khách hàng).