Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tùy biến thuộc tính readonly cho field với domain??

Ảnh đại diện
Nhat Vy

Em có 1 field 'data_evalute': fields.selection([('python','Mã Python'),('sql_query','SQL query'),('user_enter','Người dùng nhập')], 'Dữ liệu đánh gía'),
ở model "category.contract".
- Em tạo thêm một: class evaluation_orther:
có chứa 2 fields:
- 'name': many2one('category.contract'),
- 'note': fields.char('Ghi chú').
Điều kiện hiển thị của fields 'note' là khi thuộc tính của 'data_evalute' có gía trị khác sql_query.
Vậy trong xml, em viết attrs=" " như thế nào ạ.
Em cảm ơn nhiều ạ.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Nhat Vy
Best Answer

Nhưng fields 'data_evalute' là của class "category.contract".
Còn 'note' là của class "evaluation_orther". Nếu viết như vậy làm sao để nó hiểu được. Giữa 2 bảng này có một fields many2one.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Hi Nhat Vy,

Bạn có thể viết code trong xml như sau:

<field name="note" attrs="{'invisible': [('data_evalute', '=', 'sql_query')]}"></field>

Hy vọng giúp được bạn!
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.