Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tôi muốn hỏi về cách sử dụng phần mềm tuyển dụng bên mình

Ảnh đại diện
Phung Minh Ngoc

sau khi đã cài đặt bản dùng thử, thì các bước tiến hành như thế nào? Bắt đầu từ việc lên kế hoạch tuyển dụng đến khâu cuối cùng là lọc ra được ứng viên được chọn. Vui lòng trả lời gấp! Cảm ơn

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.