Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Thêm trường mã khách hàng và sinh nhật vào thông tin khách hàng/đối tác ạ?

Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo

làm sao để mình thêm trường mã khách hàng và sinh nhật vào thông tin khách hàng/đối tác ạ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer
NGÀY SINH NHẬT

Trường ngày sinh nhật đã có sẵn ở đối tượng partner (tên kỹ thuật của nó là birthdate). Tuy nhiên, mặc định nó chưa được khai báo ở view nên cần sửa view để cho nó hiển thị ra. Cách làm như sau:
Mở view có tên base.view_partner_form (trong Thiết lập > Kỹ thuật > Giao diện người sử dụng > Views), tìm đến đoạn mã sau:
            <group>
              <field name="function" placeholder="e.g. Sales Director" attrs="{'invisible': [('is_company','=', True)]}" />
              <field name="phone" />
              <field name="mobile" />
              <field name="fax" />
              <field name="user_ids" invisible="1" />
              <field name="email" widget="email" attrs="{'required': [('user_ids','!=', [])]}" />
              <field name="title" options="{"no_open": True}" />[/code]
Và thêm vào dưới đó đoạn mã:
[code type="xml"]              <field name="birthdate" attrs="{'invisible':[('is_company','=',True)]}" />[/code]
Thuộc tính invisible của trường birthdate cho phép chỉ hiển thị trường này với đối tác không phải công ty.

Lưu ý: trường birthdate mặc định này có kiểu là kiểu char chứ không phải kiểu ngày tháng. Nếu bạn muốn dùng kiểu ngày tháng thì nên tạo trường khác. Các làm giống như với trường mã khách hàng hướng dẫn dưới đây.

[b]MÃ KHÁCH HÀNG[/b]

Về mã khách hàng thì trường này chưa có ở model nên bạn cần phải thêm nó ở model trước. Các làm như sau:
[list=1]
[*] Tìm đến model có tên [b]res.partner[/b] (trong [b]Thiết lập > Kỹ thuật > Cấu trúc cơ sở dữ liệu > Models[/b]) và mở nó ra để thêm trường
[*] Khai báo trường mới như hình đính kèm Selection_140.png rồi lưu lại.
[*] Lưu model
[*] Mở view, tìm đến đoạn mã sau
[code type="xml"]<label for="street" string="Address" />[/code]
Và thêm vào trước đó đoạn mã sau:
[code type="xml"]<field name="x_partner_code" string="Mã" />[/code]
[*] Lưu lại toàn bộ sự thay đổi rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl+F5 (hoặc Command + R với máy Mac) để trình duyệt nạp lại dữ liệu.
[*] Mở/Tạo mới một khách hàng và bạn sẽ thấy sự thay đổi như hình đính kèm [b]Selection_141.png[/b]
[/list]

Cơ bản thì chỉ có vậy thôi. Chúc thành công![attachment]Selection_140.png[/attachment][attachment]Selection_141.png[/attachment]
1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

^_^ cám ơn bạn rất nhiều, mình đã thực hiện được

0
Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo
Best Answer

Mình đã làm được, tuy nhiên cho mình hỏi thêm, ở phần khách hàng của POS ( Điểm bán hàng), khi tìm khách hàng, mình muốn có hiển thị thêm cột mã khách hàng đã thêm ở trên thì làm như thế nào ạ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Good!
Lưu ý, sửa view xong, bạn nhớ làm theo hướng dẫn này: https://www.erponline.vn/vi/support/documentation/84-thi%E1%BA%BFt-l%E1%BA%ADp-t%C3%B9y-bi%E1%BA%BFn/175-t%C3%B9y-bi%E1%BA%BFn-views-v%E1%BB%9Bi-non-updatable

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.