Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Thanh toán các khoản chi phí phát sinh cho nhân viên

Trong module HR, khi tạo được journal entry liên quan đến chi phí (expense) cho nhân viên, sau khi nhấn nút post thì bên module Kế toán làm thế nào để thanh toán cho chi phí này cho nhân viên, ERP hổ trợ quy trình này như thê nào?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Captcha
Bài trả lời tốt nhất

Bạn vào Accounting > Suppliers > Supplier Payment để tạo mới một khoản thanh toán. Khi bạn chọn nhân viên cần thanh toán, phần mềm sẽ tự load ra khoản nợ liên quan và bạn thực hiện việc thanh toán là xong.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ