Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Phân quyền xem các báo giá cho quyền " Xem tất cả dữ liệu"

Ảnh đại diện
Lê Anh Xuân

Mình muốn quyền "Bán hàng / Xem tất cả dữ liệu" có thể xem tất cả các báo giá đã được tạo ra mà chưa xác nhận thành đơn hàng
Thì tạo quy tắc như thế nào?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Captcha
Bài trả lời tốt nhất

Mặc định Nhóm này được xem tất cả mà? Đâu cần gì phải tạo rules gì nữa.
Bạn thử vào Danh sách báo giá bằng tài khoản thuộc nhóm này rồi rồi chụp màn hình mình xem. Có thể do cái bộ lọc mặc định nó chỉ lọc các báo giá mà chính người đang đăng nhập. Bỏ bộ lọc đó sẽ thấy của cả những người khác nếu được phân quyên.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Lê Anh Xuân
Bài trả lời tốt nhất

Tức là tạo quy tắc như thế nào để quyền
"Xem tất cả dữ liệu" có thể xem, xóa, sửa các báo giá đã tạo ra trước đó mà báo giá đó do người khác phụ trách

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ