Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

[Odoo 9] Cách nhập công nợ đầu kỳ của khách hàng?

Ảnh đại diện
Tuấn Anh Phạm

Vai trò và cách tạo tài khoản số dư đầu kỳ và Sổ nhật ký đầu kỳ trong odoo 9.0? ví dụ bây giờ mình bắt đầu sử dụng phần mềm thì công nợ khách hàng từ trước đến giờ được nhập liệu bằng cách nào?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer

Mình thấy có điểm mới ở Odoo 9 về nhập số dư đầu kỳ: đơn giản hơn, thực chất hơn. Cơ bản thì bạn làm như sau:

  1. Tạo một tài khoản kế toán có kiểu Equity (Vốn chủ sở hữu), đặt tên và mã là gì cũng được (ví dụ, tên: Số dư đầu kỳ, mã: 499). Mục đích của tài khoản này là để làm tài khoản đối ứng trong các bút toán số dư đầu kỳ.
  2. Tạo các bút toán kế toán ứng với các số nhật ký kiểu tiền mặt & ngân hàng mà bạn đang có. Ví dụ: Sổ Ngân hàng 1, Ngân hàng 2, Tiền mặt 1, Tiền mặt 2. Tài khoản đối ứng với các tài khoản tiền mặt, tiền gửi của bạn chính là tài khoản Số dư đầu kỳ đc tạo ở bước 1
  3. Tạo một bút toán về phải thu phải trả: trong bút toán này thì cần phải chọn đối tác cho mỗi phát sinh (line trong bút toán):
  4. - Với khoản phải thu của đối tác A: ghi Nợ 131 và Có vào Tài khoản đối ứng tạo ở bước 1. - Với khoản phải trả của đối tác A: ghi Có 333 và Nợ vào Tài khoản đối ứng tạo ở bước 1. - Với khoản phải thu của đối tác B: ghi Nợ 131 và Có vào Tài khoản đối ứng tạo ở bước 1. - Với khoản phải trả của đối tác C: ghi Có 333 và Nợ vào Tài khoản đối ứng tạo ở bước 1. Lưu ý: không chọn đối tác cho các line chứa tài khoản đối ứng.
  5. Tạo một bút toán cho các tài khoản còn lại.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.