Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

-1

Nhập hàng loạt nguồn dẫn nhưng thiếu thông tin trường

Mình theo hướng dẫn xuất ra trước một dữ liệu nhưng mình thấy dữ liệu đó có một số nội dung lã mã v. dụ tên công ty, với lại trưởng tỉnh thành không có nên nhập không được.

Mình phải làm sao?

Bạn xem file kèm.

Dzung

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Anh quên không đính kèm :)

Các trường mà ánh xạ đến một đối tượng khác (ví dụ trường Khách hàng ánh xạ đến đối tượng Khách hàng) thì anh sẽ phải nhập ID của đối tượng được ánh xạ đến đó. Để lấy được ID này thì anh đến danh mục đối tượng được ánh xạ đến và xuất nó ra để lấy ID (cột đầu tiên của mọi loại dữ liệu xuất ra)

P/s: Thuật ngữ Nguồn dẫn gần đây đã được đổi thành Tiềm năng. Anh vào Thiết lập > Dịch thuật > Nạp ngôn ngữ để nạp lại ngôn ngữ tiếng Việt như hình đính kèm.

Thiết lập đã ngôn ngữ trong phần mềm ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.