Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Nhà sản xuất

Hi,

Mình muốn theo dõi thêm nhà sản xuất sản phẩm bên cạnh nhà phân phối, thì có thể tận dụng được tính năng nào trên phần ghi nhận sản phẩm thuận tiện.

Hiện giờ minh thấy trong sản phẩm có tham chiếu thông tin nhà phân phối/cung cấp. vì một số sản phẩm có thể mình linh động mua hàng từ nhiều nhà sản xuất khác nhau.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Bài trả lời tốt nhất

Cái này cần tuỳ biến nhỏ bằng cách thêm một trường Nhà sản xuất, có thể quan hệ Many2one đến Partner.

Tư vấn này trên quan điểm như sau: Mỗi sản phẩm chỉ có thể được sản xuất bởi một Partner nhưng có thể được mua từ nhiều Partner. Ví dụ, Sản phẩm IPhone 7 được sản xuất bởi Partner có tên là Apple Inc. và có thể được mua trực tiếp từ Apple Inc. hoặc từ bất kỳ nhà phân phối nào khác.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ