Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

[Modun Nhân viên]Lỗi khi tạo Phòng Ban mới

Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo

Gửi ERP Online,

Hiện tại Thảo đang thử nghiệm Odoo 11 - trong lúc tạo Phòng Ban mới thì có lỗi sau, mong ERP Online sẽ hỗ trợ khắc phục


Lỗi:
Odoo Server Error

Traceback (most recent call last):
 File "/opt/odoo/11/odoo/fields.py", line 937, in __get__
  value = record.env.cache.get(record, self)
 File "/opt/odoo/11/odoo/api.py", line 960, in get
  value = self._data[field][record.id][key]
KeyError: <odoo.api.Environment object at 0x7f542883c7f0>

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
 File "/opt/odoo/11/odoo/fields.py", line 937, in __get__
  value = record.env.cache.get(record, self)
 File "/opt/odoo/11/odoo/api.py", line 960, in get
  value = self._data[field][record.id][key]
KeyError: (<odoo.sql_db.Cursor object at 0x7f54288d9cf8>, 6)

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
 File "/opt/odoo/11/odoo/http.py", line 650, in _handle_exception
  return super(JsonRequest, self)._handle_exception(exception)
 File "/opt/odoo/11/odoo/http.py", line 310, in _handle_exception
  raise pycompat.reraise(type(exception), exception, sys.exc_info()[2])
 File "/opt/odoo/11/odoo/tools/pycompat.py", line 87, in reraise
  raise value
 File "/opt/odoo/11/odoo/http.py", line 692, in dispatch
  result = self._call_function(**self.params)
 File "/opt/odoo/11/odoo/http.py", line 342, in _call_function
  return checked_call(self.db, *args, **kwargs)
 File "/opt/odoo/11/odoo/service/model.py", line 97, in wrapper
  return f(dbname, *args, **kwargs)
 File "/opt/odoo/11/odoo/http.py", line 335, in checked_call
  result = self.endpoint(*a, **kw)
 File "/opt/odoo/11/odoo/http.py", line 936, in __call__
  return self.method(*args, **kw)
 File "/opt/odoo/11/odoo/http.py", line 515, in response_wrap
  response = f(*args, **kw)
 File "/home/v9nvkvaoapj19catn32jk9ktlwi1dq46/addons/web/controllers/main.py", line 931, in call_kw
  return self._call_kw(model, method, args, kwargs)
 File "/home/v9nvkvaoapj19catn32jk9ktlwi1dq46/addons/web/controllers/main.py", line 923, in _call_kw
  return call_kw(request.env[model], method, args, kwargs)
 File "/opt/odoo/11/odoo/api.py", line 687, in call_kw
  return call_kw_model(method, model, args, kwargs)
 File "/opt/odoo/11/odoo/api.py", line 672, in call_kw_model
  result = method(recs, *args, **kwargs)
 File "/home/v9nvkvaoapj19catn32jk9ktlwi1dq46/addons/hr/models/hr.py", line 317, in create
  department = super(Department, self.with_context(mail_create_nosubscribe=True)).create(vals)
 File "/home/v9nvkvaoapj19catn32jk9ktlwi1dq46/addons/mail/models/mail_thread.py", line 236, in create
  thread = super(MailThread, self).create(values)
 File "/opt/odoo/11/odoo/models.py", line 3381, in create
  self._fields[key].determine_inverse(record)
 File "/opt/odoo/11/odoo/fields.py", line 1073, in determine_inverse
  self.inverse(records)
 File "/opt/odoo/11/odoo/fields.py", line 598, in _inverse_related
  other[field.name] = record_value[record]
 File "/opt/odoo/11/odoo/models.py", line 4763, in __setitem__
  return self._fields[key].__set__(self, value)
 File "/opt/odoo/11/odoo/fields.py", line 980, in __set__
  record.write({self.name: write_value})
 File "/home/v9nvkvaoapj19catn32jk9ktlwi1dq46/addons/account/models/company.py", line 145, in write
  return super(ResCompany, self).write(values)
 File "/home/v9nvkvaoapj19catn32jk9ktlwi1dq46/addons/product/models/res_company.py", line 70, in write
  return super(ResCompany, self).write(values)
 File "/opt/odoo/11/odoo/addons/base/res/res_company.py", line 227, in write
  return super(Company, self).write(values)
 File "/opt/odoo/11/odoo/models.py", line 3090, in write
  self._write(old_vals)
 File "/opt/odoo/11/odoo/models.py", line 3318, in _write
  self.recompute()
 File "/opt/odoo/11/odoo/models.py", line 4900, in recompute
  vals = {n: rec[n] for n in ns}
 File "/opt/odoo/11/odoo/models.py", line 4900, in <dictcomp>
  vals = {n: rec[n] for n in ns}
 File "/opt/odoo/11/odoo/models.py", line 4754, in __getitem__
  return self._fields[key].__get__(self, type(self))
 File "/opt/odoo/11/odoo/fields.py", line 941, in __get__
  self.determine_value(record)
 File "/opt/odoo/11/odoo/fields.py", line 1028, in determine_value
  self.compute_value(recs)
 File "/opt/odoo/11/odoo/fields.py", line 1008, in compute_value
  self._compute_value(records)
 File "/opt/odoo/11/odoo/fields.py", line 999, in _compute_value
  getattr(records, self.compute)()
 File "/home/v9nvkvaoapj19catn32jk9ktlwi1dq46/tvtmaaddons11/to_account_counterpart/model/account_move_line_ctp.py", line 70, in _compute_company_currency
  r.company_currency_id = r.dr_aml_id.company_currency_id or r.cr_aml_id.company_currency_id or self.env.user.company_id.currency_id
 File "/opt/odoo/11/odoo/fields.py", line 941, in __get__
  self.determine_value(record)
 File "/opt/odoo/11/odoo/fields.py", line 1042, in determine_value
  record._prefetch_field(self)
 File "/opt/odoo/11/odoo/models.py", line 2646, in _prefetch_field
  result = records.read([f.name for f in fs], load='_classic_write')
 File "/opt/odoo/11/odoo/models.py", line 2590, in read
  self._read_from_database(stored, inherited)
 File "/opt/odoo/11/odoo/models.py", line 2709, in _read_from_database
  cr.execute(query_str, params)
 File "/opt/odoo/11/odoo/sql_db.py", line 155, in wrapper
  return f(self, *args, **kwargs)
 File "/opt/odoo/11/odoo/sql_db.py", line 232, in execute
  res = self._obj.execute(query, params)
psycopg2.ProgrammingError: column account_move_line_ctp.cr_aml_credit does not exist
LINE 1: …account_move_line_ctp"."cr_aml_id" as "cr_aml_id","account_m…
                               ^

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
4 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Đã fix. Thảo kiểm tra lại xem còn bị không. Tks!

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Thảo đã tạo được rồi nhé ;) Thanks David ^^

0
Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo
Best Answer

Thảo hiện đang sử dụng bản Small - và đã thử update module nhưng vẫn bị lỗi như tren nha Jane, David.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Chắc Thảo dùng bản Demo, bản này lâu lâu không update nên có lỗi với module "Account Counterpart". Thảo Upgrade module này là OK.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Best Answer

@Thảo,
Mình tạo bình thường, Không biết Thảo tạo ở bản demo hay bản dùng thử. Nếu bản dùng thử Thảo có thể liên hệ qua skype chia sẻ màn hình để mình hỗ trợ Thảo nhé!

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

ôi bản demo với bản dùng thử khác nhau như thế nào vậy Liên :v

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.