Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Lỗi trong module Marketing

Ảnh đại diện
Công ty TNHH iMind

Mọi người xem lỗi này nó bị sao vậy:

Traceback (most recent call last):
 File "/opt/odoo/80/openerp/http.py", line 530, in _handle_exception
 File "/opt/odoo/80/openerp/http.py", line 581, in dispatch
  endpoint, model, method, end_time - start_time, start_vms / 1024, end_vms / 1024, (end_vms - start_vms)/1024)
 File "/opt/odoo/80/openerp/http.py", line 519, in _json_response
  # We need then to manage http sessions manually.
 File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/simplejson/__init__.py", line 354, in dumps
  return _default_encoder.encode(obj)
 File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/simplejson/encoder.py", line 262, in encode
  chunks = self.iterencode(o, _one_shot=True)
 File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/simplejson/encoder.py", line 340, in iterencode
  return _iterencode(o, 0)
 File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/simplejson/encoder.py", line 239, in default
  raise TypeError(repr(o) + " is not JSON serializable")
TypeError: at 0x7f5b186f6e60> is not JSON serializable

Tái hiện lỗi trong tính năng Marketing_ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Bạn đang thao tác thế nào thì gặp lỗi này?

2 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Mình bấm vào mục Marketing thì nó báo lỗi như vậy

Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Bạn thử nhấn Ctrl + F5 xem sao. Nếu sau đó vẫn bị tiếp tục lỗi khi bấm vào menu Marketing thì bạn đổi mật khẩu admin rồi chuyển cho mình để mình kiểm tra xem sao.

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.