Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Lỗi không vào được Bút toán sổ nhật ký.

1/. Mình vào Kế toán/ Bút toán sổ nhật ký/ Bút toán sổ nhật ký và vào một bút toán bất kỳ thì báo lỗi như sau:

Odoo Server Error
Traceback (most recent call last):
 File "/opt/openerp/80/openerp/http.py", line 530, in _handle_exception
  return super(JsonRequest, self)._handle_exception(exception)
 File "/opt/openerp/80/openerp/http.py", line 567, in dispatch
  result = self._call_function(**self.params)
 File "/opt/openerp/80/openerp/http.py", line 303, in _call_function
  return checked_call(self.db, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/service/model.py", line 113, in wrapper
  return f(dbname, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/http.py", line 300, in checked_call
  return self.endpoint(*a, **kw)
 File "/opt/openerp/80/openerp/http.py", line 796, in __call__
  return self.method(*args, **kw)
 File "/opt/openerp/80/openerp/http.py", line 396, in response_wrap
  response = f(*args, **kw)
 File "/home/nmytz6hzufgbjkekmcvk7pxt7olcifj1/addons/web/controllers/main.py", line 949, in call_kw
  return self._call_kw(model, method, args, kwargs)
 File "/home/nmytz6hzufgbjkekmcvk7pxt7olcifj1/addons/web/controllers/main.py", line 941, in _call_kw
  return getattr(request.registry.get(model), method)(request.cr, request.uid, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 241, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/models.py", line 1554, in fields_view_get
  xarch, xfields = View.postprocess_and_fields(cr, uid, self._name, etree.fromstring(result['arch']), view_id, context=ctx)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 241, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_ui_view.py", line 843, in postprocess_and_fields
  self.raise_view_error(cr, user, message, view_id, context)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 241, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_ui_view.py", line 367, in raise_view_error
  raise AttributeError(message)
AttributeError: Tr\u01b0\u1eddng `t_incl_in_financial_report` kh\xf4ng t\u1ed3n t\u1ea1i
Error context:
View `account.move.form`
[view_id: 381, xml_id: account.view_move_form, model: account.move, parent_id: n/a]2/. Và sau khi đóng cửa sổ lỗi đó đi, vào lại một bút toán bất kỳ thì ra màn hình trống (hình đính kèm)

Nhờ các bác trợ giúp.

erp-loi-khong-vao-duoc-but-toan-so-nhat-ky

erp-loi-khong-vao-duoc-but-toan-so-nhat-ky

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Best Answer

Sáng nay lại gặp lại lỗi cũ nhé.
Help!

Odoo Server Error
Traceback (most recent call last):
 File "/opt/openerp/80/openerp/http.py", line 530, in _handle_exception
  return super(JsonRequest, self)._handle_exception(exception)
 File "/opt/openerp/80/openerp/http.py", line 567, in dispatch
  result = self._call_function(**self.params)
 File "/opt/openerp/80/openerp/http.py", line 303, in _call_function
  return checked_call(self.db, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/service/model.py", line 113, in wrapper
  return f(dbname, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/http.py", line 300, in checked_call
  return self.endpoint(*a, **kw)
 File "/opt/openerp/80/openerp/http.py", line 796, in __call__
  return self.method(*args, **kw)
 File "/opt/openerp/80/openerp/http.py", line 396, in response_wrap
  response = f(*args, **kw)
 File "/home/nmytz6hzufgbjkekmcvk7pxt7olcifj1/addons/web/controllers/main.py", line 949, in call_kw
  return self._call_kw(model, method, args, kwargs)
 File "/home/nmytz6hzufgbjkekmcvk7pxt7olcifj1/addons/web/controllers/main.py", line 941, in _call_kw
  return getattr(request.registry.get(model), method)(request.cr, request.uid, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 241, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/models.py", line 1554, in fields_view_get
  xarch, xfields = View.postprocess_and_fields(cr, uid, self._name, etree.fromstring(result['arch']), view_id, context=ctx)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 241, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_ui_view.py", line 843, in postprocess_and_fields
  self.raise_view_error(cr, user, message, view_id, context)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 241, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_ui_view.py", line 367, in raise_view_error
  raise AttributeError(message)
AttributeError: Tr\u01b0\u1eddng `t_incl_in_financial_report` kh\xf4ng t\u1ed3n t\u1ea1i

Error context:
View `account.move.form`
[view_id: 381, xml_id: account.view_move_form, model: account.move, parent_id: n/a]
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Hi anh Ngân,

Lỗi này liên quan đến module tùy biến có tên "T-Fool Financial Report". Em sẽ đăng nhập vào hệ thống và xem giúp anh lỗi này anh nhé.

Thân ái!

2 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Uk. Thanks!

Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Lỗi của anh đã được khắc phục anh nhé. Không biết anh có thao tác gì không nhưng về cơ bản, phần mềm không tìm thấy trường "t_incl_in_financial_report" của phân hệ "T-Fool Financial Report" nên nó mới hiện thị ra thông báo như vậy. Bây giờ anh có thể truy cập vào Bút toán sổ nhật ký như bình thường rồi anh.

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.