Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Lỗi không hiện bản ghi khi thêm mới vào trường many2many

Ảnh đại diện
TDK Khoa

Khi tôi sửa một bản ghi trên tree của field many2many, sau đó trong hàm onchange

    @api.onchange('question_and_page_ids')

    def onchange_measure(self):
tôi dùng lệnh: self.question_and_page_ids = [(4,changed_id,False)] để thêm vào  question_and_page_ids với id là changed_id thì trên list không thấy hiện bản ghi vừa thêm nhưng khi save thì lại hiện

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Lê Thế Thông
Best Answer

Chào bạn,

Hiện tại decorator @api.onchange chỉ hỗ trợ các trường đơn giản, không hỗ trợ các trường one2many, many2many, partner_id.name nhé, nên khi bạn lưu lại thì mới thấy được bản ghi vừa thêm

Chi tiết bạn có thể xem tại https://github.com/Viindoo/odoo/blob/14.0/odoo/api.py#onchangeẢnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.